Encres DUBUIT-INKJET-EVOJET 1700

  UV数码喷墨墨水 EVOJET 1700系列数码喷墨墨水适合大部分各种各样的素材

Evojet 2000系列喷墨是为在配备XAR打印头的喷墨机上打印而设计的。

Encres DUBUIT-INKJET-EVOJET Spot Color-Chinese Red

UV数码喷墨墨水 中国红色可作为专色使用且适合大部分材料的打印

Encres DUBUIT-INKJET-EVOJET FLUO

UV数码喷墨墨水 荧光品红EvoJet Fluo-M和黄色EvoJet Fluo-Y 可作为专色使用且适合大部分材料的打 […]